Οικονομικές Καταστάσεις

ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε 2006

Print

Στην παρούσα ενότητα υπάρχουν καταχωρημένες οι ετήσιες καθώς και οι περιοδικές οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. για τις χρήσεις 2001 - 2006 κατηγοριοποιημένες ανά έτος. Υπενθυμίζουμε ότι αρχής γενομένης από τη χρήση 2005 οι οικονομικές καταστάσεις τόσο της Εταιρείας όσο και του Ομίλου συντάσσονται βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.)

Επίσης, στην παρούσα ενότητα είναι καταχωρημένες οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις των ενοποιούμενων θυγατρικών εταιρειών.

Τελευταία Aποτελέσματα

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2018

Εξυπηρέτηση Μετόχων

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες