Δελτία τύπου 2010

ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε 2006

Print

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

02.06.2010

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανωνύμου εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ  ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ σε τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2010, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στην Λυκόβρυσης 7 - Μεταμόρφωση, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα : 1.       Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01.01.2009 – 31.12.2009, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή. 2.       Έγκριση διανομής μερίσματος κερδών στους μετόχους της χρήσης 01.01.2009 – 31.12.2009. 3.       Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2009. 4.       Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή για τον έλεγχο των Οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2010 – 31.12.2010 και καθορισμός της αμοιβής τους. 5.       Παροχή αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ 1 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όπως συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια και διαχειριστικά συμβούλια άλλων εταιριών με ανταγωνιστικούς ή μη της Εταιρίας σκοπούς. 6.       Έγκριση των καταβληθεισών αμοιβών στα μέλη, εκτελεστικών και μη, του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της χρήσης 2009 και προέγκριση των αμοιβών και λοιπών παροχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2010. 7.       Λοιπές Ανακοινώσεις.   Οι  μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει, μέσω του χειριστού τους στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν βεβαίωση δεσμεύσεως μετοχών την οποία πρέπει να καταθέσουν στην Εταιρία ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τραπεζική εταιρία στην Ελλάδα και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα, ως και τυχόν πληρεξούσια αντιπροσώπευσης, στα γραφεία της εταιρίας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση που δεν έχει ορισθεί χειριστής και οι μετοχές βρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό, η βεβαίωση δεσμεύσεως μετοχών θα χορηγείται από τα Ελληνικά Χρηματιστήρια ΑΕ.                                         Μεταμόρφωση  26 Μαΐου 2010                                              Το Διοικητικό Συμβούλιο


Eπιστροφή...

Τελευταία Aποτελέσματα

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2018

Εξυπηρέτηση Μετόχων

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες