Δελτία τύπου 2010

ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε 2006

Print

Γνωστοποίηση διανομής μερίσματος χρήσης 2009

30.06.2010

Η εταιρεία ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ανακοινώνει, ότι με απόφαση της από 30-6-2010 Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, αποφασίστηκε πως το μέρισμα για τη χρήση 2009 ανέρχεται σε 0,02 Ευρώ ανά μετοχή, από το οποίο ποσό βάσει του ν. 3697/2008  παρακρατείται ο αναλογούν στο μέρισμα φόρος ποσοστού 10% και συνεπώς το συνολικό καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος ανά μετοχή θα ανέλθει σε 0,018 Ευρώ.
Διευκρινίζεται ότι με βάση τον νέο αναθεωρημένο Κανονισμό του Χ.Α οι εταιρικές πράξεις από 1.1.2009 διενεργούνται σύμφωνα με τον κανόνα "record date" που αντικαθιστά τον κανόνα "trade date" . Σύμφωνα με τον νέο κανόνα, δικαιούχοι της εταιρικής πράξης (εν προκειμένω του μερίσματος) είναι οι επενδυτές που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της σχετικής ημέρας (record date).
Ειδικότερα, δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος βάσει του κανόνα προσδιορισμού δικαιούχων (record date) είναι οι εγγεγραμμένοι στο Σ.Α.Τ. επενδυτές κατά την Παρασκευή 20 Αυγούστου 2010 (αποκοπή Τετάρτη 18 Αυγούστου  2010, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης).
Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 26 Αυγούστου  2010 από την πληρώτρια τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε., ως ακολούθως:
1. Μέσω των χειριστών στο Σ.Α.Τ. στους μετόχους εκείνους οι οποίοι έχουν εξουσιοδοτήσει για είσπραξη των μερισμάτων τους χειριστές τους.
2.Μέσω του Δικτύου των καταστημάτων της EFG Eurobank Ergasias Α.Ε για όσους εκ των μετόχων έχουν ζητήσει εξαίρεση από τον χειριστή τους στο Σ.Α.Τ. ή έχουν τις μετοχές τους στον ειδικό λογαριασμό της Μερίδας τους.
3.Για όσους εκ των μετόχων δεν καταστεί δυνατή, για διάφορους λόγους, η πίστωση μέσω των χειριστών τους, θα είναι δυνατή η είσπραξη του μερίσματος μέσω του δικτύου καταστημάτων της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E.
 Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Μετόχων της Εταιρείας ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.


Eπιστροφή...

Τελευταία Aποτελέσματα

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2018

Εξυπηρέτηση Μετόχων

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες