Δελτία τύπου 2010

ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε 2006

Print

Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30.06.2010

30.06.2010

Ανακοινώνεται ότι κατά την Τακτική  Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας που συνήλθε την 30 Ιουνίου 2010, στην έδρα της εταιρίας (Λυκοβρύσεως 7, Μεταμόρφωση Αττικής, 144 52) και ώρα 12:00μμ  παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν εμπροθέσμως 7 μέτοχοι, κάτοχοι 19.680.347 μετοχών σε σύνολο μετοχών 28.580.100, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 68,86 % του μετοχικού κεφαλαίου. Οι αποφάσεις που λήφθηκαν ομόφωνα και παμψηφεί είναι οι κάτωθι : 1. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 01/01/2009 - 31/12/2009, καθώς και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. 2. Εγκρίθηκε συνολικό μέρισμα για τη χρήση 2009 ποσού Ευρώ 0,02 ανά μετοχή. Το εν λόγω ποσό υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 10% επί των μερισμάτων (ήτοι Ευρώ 0,004 ανά μετοχή) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 18 του Νόμου 3697/2008. Επομένως το καθαρό πληρωτέο μέρισμα ανέρχεται σε ευρώ 0,018. Δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος βάσει του κανόνα προσδιορισμού δικαιούχων (record date) είναι οι εγγεγραμμένοι στο Σ.Α.Τ. επενδυτές κατά την Παρασκευή 20 Αυγούστου 2010 (αποκοπή Τετάρτη 18 Αυγούστου  2010, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης).
Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 26 Αυγούστου  2010.
3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 2009.4. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, της ελεγκτικής εταιρίας Grant Thornton ΑΕ. Α.Μ. ΣΟΕΛ 127, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 01/01/2010 - 31/12/2010 και καθορισμός της αμοιβής τους. 5. Έγκριση για την  παροχή αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ 1του Κ.Ν 2190/1920, προς τα μέλη του Δ.Σ. όπως συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια και διαχειριστικά όργανα άλλων εταιρειών που επιδιώκουν ανταγωνιστικούς ή μη με την εταιρεία σκοπούς. 6. Έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτελεστικών και μη, κατά την διάρκεια της χρήσης 2009 και προέγκριση των αμοιβών και λοιπών παροχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2010. 7. Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. κ. Ευάγγελος Χαϊδάς, προέβη σε μια σύντομη ανασκόπηση των δραστηριοτήτων του Ομίλου για το 2009. Πιο συγκεκριμένα, το έτος 2009 ήταν χρονιά κατά την  οποία η παγκόσμια οικονομική κρίση εξαπλώθηκε και στην Ελλάδα, επηρεάζοντας την με τις γνωστές για την ελληνική οικονομία συνέπειες. Ο  Όμιλος  ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε., αντιστάθηκε και αντιμετώπισε την οικονομική αυτή κρίση με μικρές συνέπειες λόγω της έγκαιρης στροφής των πωλήσεων στις αγορές του εξωτερικού,  οι οποίες αυξήθηκαν το 2009 κατά 11 % ήτοι ανήλθαν στο 57% των πωλήσεων έναντι  43% του 2008. Οι πωλήσεις εσωτερικού παρουσίασαν μείωση κατά  39% . Έτσι, σε επίπεδο μητρικής εταιρίας ο κύκλος εργασιών μειώθηκε μόνο κατά 20% και διαμορφώθηκε σε 16,22 εκατ. ευρώ έναντι 20,22 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης,  το μικτό κέρδος μειώθηκε κατά 19% και διαμορφώθηκε σε 6,75 εκατ. ευρώ έναντι 8,35 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης και τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 1,19 εκατ. ευρώ έναντι 1,84 εκατ. ευρώ. Η εξαγωγική δραστηριότητα του Ομίλου συνεχίζει την ανοδική πορεία και το 2010 και έτσι το πρώτο πεντάμηνο ο κύκλος εργασιών των εξαγωγών ανήλθε σε 63% των πωλήσεων έναντι 51% του αντίστοιχου πεντάμηνου του 2009. Η αύξηση της εξαγωγικής δραστηριότητας  οφείλεται κατά κύριο λόγο, στην αύξηση της ζήτησης των μονοπωλιακών μαρμάρων ‘’Golden Spider’’ και ‘’Θάσου’’, τα οποία εξορύσσονται από τα λατομεία της εταιρίας, καθώς και στα δύο νέα λατομεία που προστέθηκαν στο δυναμικό της εταιρίας, του λατομείου του Βώλακα και του λατομείου του Νέστου.   Αναφορικά με τις προοπτικές για το 2010, ο κ. Χαϊδάς ανέφερε ότι παρόλη την κρίση, ο κύκλος εργασιών της εταιρίας κατά το πρώτο πεντάμηνο του 2010 κατέγραψε αύξηση της τάξεως του 38% και ανήλθε στα 7,5 εκατ. ευρώ έναντι 5,4 εκατ. ευρώ, που ήταν ο τζίρος της στο αντίστοιχο περσινό χρονικό διάστημα. Εκτιμάται ότι, σε ανάλογα επίπεδα θα διαμορφωθεί η ποσοστιαία μεταβολή στον κύκλο εργασιών και στο σύνολο της τρέχουσας οικονομικής χρήσης, η οποία αναμένεται να κλείσει και με μικρή αύξηση σε επίπεδο κερδοφορίας. Η βελτίωση στα οικονομικά αποτελέσματα οφείλεται αποκλειστικά στις εξαγωγές προϊόντων μαρμάρου στις οποίες ήδη αναφερθήκαμε. Αξίζει να σημειωθεί ότι ποσοστό περίπου 70% των εξαγωγών κατευθύνεται στην κινεζική αγορά στην οποία ποντάρει σταθερά η εταιρία την τελευταία διετία, λόγω των υψηλών ρυθμών ανάπτυξης που εφαρμόζει η ασιατική χώρα.   Στον τομέα της αιολικής ενέργειας, ο Όμιλος ήδη δραστηριοποιείται ως γνωστό, μέσω της εταιρίας ΙΔΕΗ Α.Ε., στην οποία κατέχει το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της, η οποία  ολοκληρώνει  αιολικό πάρκο  ισχύος 19,8 MW, με δυνατότητα αύξησης της ισχύος του σε 22 MW στην περιοχή ΄΄Μεγαλοβούνι΄΄ του Νομού Δράμας, το οποίο αναμένεται να λειτουργήσει εντός διμήνου, ενώ έχει λάβει  άδεια εγκατάστασης για αιολικό πάρκο  ισχύος 8,0 MW στην περιοχή ΄΄Σύνορα΄΄ του Νομού Δράμας, που θα συνδεθεί στον ίδιο υποσταθμό με το προηγούμενο,  η λειτουργία του οποίου αναμένεται στο πρώτο τρίμηνο του 2011.  Παράλληλα η 100%  θυγατρική της εταιρία με την επωνυμία  ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΕΓΑ ΙΣΩΜΑ Α.Ε., έλαβε άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για αιολικό πάρκο συνολικής ισχύος 24 MW στο νομό Φθιώτιδας, με εκτιμώμενη ετήσια παραγωγή 45.428 Μwh. Οι ενέργειες αυτές εντάσσονται στον ευρύτερο σχεδιασμό του Ομίλου για δραστηριοποίηση του στον τομέα της αιολικής ενέργειας, σύμφωνα με το πρόγραμμα του για την ανάπτυξη 150 - 200 MW στην αιολική ενέργεια. Ο Όμιλος έχει  ήδη καταθέσει αιτήματα στην Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας για αιολικά πάρκα συνολικής ισχύος 63 MW, πλέον των προαναφερθέντων    Στον τομέα του real estate ο Όμιλος δραστηριοποιείται μέσω της κυπριακής εταιρίας Latirus Enterprises Ltd, στην οποία κατέχει ποσοστό 20,3%, και η οποία αναπτύσσει (μέσω της συμμετοχής της στην ΙΚΤΙΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.) το project στη Σητεία Κρήτης για την δημιουργία  τουριστικής μονάδας, συνεδριακού κέντρου, κέντρου θαλασσοθεραπείας, καταφύγιο τουριστικών σκαφών, γήπεδο Golf, καθώς και δύο οικιστικές περιοχές, σε συνεργασία με την εταιρία Dolphin Capital Investors. Ήδη, η εταιρία έχει στην κατοχή της έκταση άνω των 2.800 στρεμμάτων και αναμένει την έκδοση των αδειών από τις αρμόδιες αρχές. Πιο συγκεκριμένα,  έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια ανέγερσης της ξενοδοχειακής μονάδας πέντε αστέρων τον Οκτώβριο του 2009 και αναμένεται η χορήγηση της άδειας κατασκευής του καταφυγίου τουριστικών σκαφών. Έχει εγκριθεί η προκαταρκτική περιβαλλοντική μελέτη και έχει υποβληθεί ο φάκελος της ιδιωτικής πολεοδόμησης της οικιστικής περιοχής στον Όρμο Φανερωμένης και αναμένεται η λήψη της άδειας πολεοδόμησης. Αναφορικά με την δεύτερη οικιστική περιοχή, έχει εγκριθεί η προκαταρκτική περιβαλλοντική μελέτη και έχει συνταχθεί  ο φάκελος της μελέτης για βεβαίωση του άρθρου 24 του ν. 2508/1997 και θα υποβληθεί λίαν συντόμως. Επίσης, έχει ληφθεί η προκαταρκτική περιβαλλοντική έγκριση για την δημιουργία γηπέδου Golf στην θέση Σώπατα – Μεσοράχη. Τέλος, η εταιρία κατέθεσε αίτηση για υπαγωγή της επένδυσης στον αναπτυξιακό νόμο 3299/2004.  


Eπιστροφή...

Τελευταία Aποτελέσματα

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2018

Εξυπηρέτηση Μετόχων

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες