Δελτία τύπου 2012

ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε 2006

Print

Ανακοίνωση για αποτελέσματα φορολογικού ελέγχου

31.08.2012

Η Εταιρία «ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4.1.3.1. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και του άρθρου 10 παρ. 1 του Ν. 3340/2005, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι ολοκληρώθηκε ο  φορολογικός έλεγχος της Εταιρείας από το Νόμιμο Ελεγκτή σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 5 του Ν. 2238/1994, όπως ισχύει, για τη χρήση 2011 και εκδόθηκε φορολογικό πιστοποιητικό χωρίς επιφύλαξη. 


Eπιστροφή...

Τελευταία Aποτελέσματα

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2018

Εξυπηρέτηση Μετόχων

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες