Δελτία τύπου 2012

ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε 2006

Print

Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 20-3-2012

20.03.2012

Ανακοινώνεται ότι κατά την Έκτακτη  Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας που συνήλθε την 20 Μαρτίου 2012, στην έδρα της εταιρίας (Λυκοβρύσεως 7, Μεταμόρφωση Αττικής, 144 52) και ώρα 12:00μμ  παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν 5 μέτοχοι, κάτοχοι 20.095.347  μετοχών σε σύνολο μετοχών 28.580.100, που αντιστοιχεί  σε ποσοστό 70,31% του μετοχικού κεφαλαίου. Οι αποφάσεις που λήφθηκαν ομόφωνα και παμψηφεί είναι οι κάτωθι :   1.                   Έγκριση τροποποίησης του άρθρου 2 ‘’περί σκοπού της εταιρίας’’  του Καταστατικού της εταιρίας. Πιο συγκεκριμένα το άρθρο 2 του Καταστατικού διαμορφώνεται ως εξής : Άρθρο 2 Σκοπός της Εταιρείας είναι:α)         Η εκμετάλλευση γενικά λατομείων μαρμάρων, γρανιτών, διακοσμητικών πετρωμάτων, αδρανών υλικών και συναφών υλών και υποπροϊόντων τους καθώς και η έρευνα διάνοιξη και διαμόρφωση ή εκμετάλλευση των λατομείων αυτών με εργολαβική ή οποιασδήποτε άλλης μορφής σχέση καθώς και η παροχή υπηρεσιών τεχνογνωσίας.β)         Η κοπή και η με οποιονδήποτε τρόπο επεξεργασία των προϊόντων αυτών.γ)         Η εξαγωγή των ως άνω προϊόντων εις το εξωτερικό.δ)         Η εμπορία των ως άνω προϊόντων στο εσωτερικό.ε)         Η ενέργεια κάθε παρόμοιας ή συναφούς εμπορικής δραστηριότητας η οποία έχει σχέση με τα προαναφερόμενα αντικείμενα.στ)       Η σύναψη συμβάσεων έργων, για την τοποθέτηση όλων των προαναφερόμενων προϊόντων σε πάσης φύσεως οικοδομικά έργα τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.ζ)         Η κατασκευή παντός είδους οικοδομών, σε ιδιόκτητα ή ξένα ακίνητα, ιδιαιτέρως δε κατά το γνωστό και σύνηθες στις συναλλαγές σύστημα της αντιπαροχής, η αγορά και η πώληση ακινήτων, η ανάληψη πάσης φύσεως τεχνικών έργων ή μελετών, σε συνδυασμό ή και ξεχωριστά τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό για λογαριασμό νομικών ή φυσικών προσώπων του Δημοσίου, Δημόσιων Οργανισμών καθώς και Οργανισμών κοινής ωφέλειας, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου κλπ. καθώς και η βιομηχανία οικοδομικών υλών και γενικότερα υλικών τεχνικών έργων.η)         Η άσκηση πάσης φύσεως Τουριστικών Επιχειρήσεων ιδιαιτέρως δε αυτών για κατασκευή και εκμετάλλευση ξενοδοχείων ύπνου και φαγητού, ξενώνων, περιπτέρων, οικισμών, πλαζ και γενικά παραλιακών η μη χώρων στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και μάλιστα είτε σε ιδιόκτητα ακίνητα είτε σε μισθωμένα.  θ)         Η ανάληψη πάσης φύσεως και παντός αντικειμένου εμπορικών αντιπροσωπειών καθώς και η εκπροσώπηση διαφόρων οίκων και επιχειρήσεων του εσωτερικού ή του εξωτερικού καθώς και η επί προμήθεια διάθεση παντός αντικειμένου όλων των συναφών με τον σκοπό της εταιρείας.ι)          Η παραγωγή και εμπορία οικοδομικών υλικών, η εισαγωγή αυτών καθώς και η εξαγωγή τους.κ)         Παραγωγή και εκμετάλλευση ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Α.Π.Ε.), όπως η αιολική ενέργεια, η ηλιακή ενέργεια, η ενέργεια κυμάτων, η παλιρροϊκή ενέργεια, η βιομάζα, τα αέρια που εκλύονται από χώρους υγειονομικής ταφής και από εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού, τα βιοαέρια, η γεωθερμική ενέργεια, η υδραυλική ενέργεια που αξιοποιείται από υδροηλεκτρικούς σταθμούς καθώς και η φωτοβολταϊκή ενέργεια. λ)        Παραγωγή και εμπορία γεωργικών προϊόντων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό είτε αυτά παράγονται στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό καθώς και η  με οποιονδήποτε τρόπο και υπό οποιανδήποτε νομική μορφή συμμετοχή σε οποιεσδήποτε συναφείς παρόμοιες ή όμοιες επιχειρήσεις, οι οποίες λειτουργούν ατομικά ή υπό εταιρική μορφή που έχουν ήδη συσταθεί ή πρόκειται να συσταθούν είτε απ’ αυτήν είτε από άλλα πρόσωπα με όμοιους ή συναφείς με αυτούς που αναφέρονται στο παρόν άρθρο σκοπούς.μ)       Όλοι οι αναφερόμενοι σκοποί της εταιρείας ενεργούνται τόσο στο εσωτερικό της Ελλάδας  όσο και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα του εξωτερικού.


Eπιστροφή...

Τελευταία Aποτελέσματα

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2018

Εξυπηρέτηση Μετόχων

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες