Δελτία τύπου 2012

ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε 2006

Print

Γνωστοποίηση πληρωμής μερίσματος χρήσης 2011

29.06.2012

Η εταιρεία ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ανακοινώνει, ότι με απόφαση της από 29-6-2012 Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, αποφασίστηκε πως το μέρισμα για τη χρήση 2011 ανέρχεται σε 0,020 Ευρώ ανά μετοχή. Aπό το εν λόγω ποσό μερίσματος,   παρακρατείται ο αναλογούν στο μέρισμα φόρος ποσοστού 25%, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 14 του ν. 3943/2011 και συνεπώς το συνολικό καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος ανά μετοχή, θα ανέλθει σε 0,015 Ευρώ.
Ειδικότερα, δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος βάσει του κανόνα προσδιορισμού δικαιούχων (record date) είναι οι εγγεγραμμένοι στο Σ.Α.Τ. επενδυτές κατά την Τετάρτη 22 Αυγούστου 2012 (αποκοπή Δευτέρα  20 Αυγούστου  2012, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης).
Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 28 Αυγούστου  2012 από την πληρώτρια τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε., ως ακολούθως:
1. Μέσω των χειριστών στο Σ.Α.Τ. στους μετόχους εκείνους οι οποίοι έχουν εξουσιοδοτήσει για είσπραξη των μερισμάτων τους χειριστές τους.
2.Μέσω του Δικτύου των καταστημάτων της EFG Eurobank Ergasias Α.Ε για όσους εκ των μετόχων έχουν ζητήσει εξαίρεση από τον χειριστή τους στο Σ.Α.Τ. ή έχουν τις μετοχές τους στον ειδικό λογαριασμό της Μερίδας τους.
3.Για όσους εκ των μετόχων δεν καταστεί δυνατή, για διάφορους λόγους, η πίστωση μέσω των χειριστών τους, θα είναι δυνατή η είσπραξη του μερίσματος μέσω του δικτύου καταστημάτων της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E.
 Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Μετόχων της Εταιρείας ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.


Eπιστροφή...

Τελευταία Aποτελέσματα

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2018

Εξυπηρέτηση Μετόχων

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες