Δελτία τύπου 2012

ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε 2006

Print

Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 20.03.2012

20.03.2012

Ανακοινώνεται ότι κατά την Έκτακτη  Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας που συνήλθε την 20 Μαρτίου 2012, στην έδρα της εταιρίας (Λυκοβρύσεως 7, Μεταμόρφωση Αττικής, 144 52) και ώρα 12:00μμ  παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν 5 μέτοχοι, κάτοχοι 20.095.347  μετοχών σε σύνολο μετοχών 28.580.100, που αντιστοιχεί  σε ποσοστό 70,31% του μετοχικού κεφαλαίου. Η απόφαση για την τροποποίηση του  άρθρου 2 ‘’περί σκοπού της εταιρίας’’  του Καταστατικού της εταιρίας, λήφθηκε ομόφωνα και παμψηφεί. H νέα προσθήκη αφορά την παραγωγή και εμπορία γεωργικών προϊόντων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό είτε αυτά παράγονται στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό καθώς και ή με οποιονδήποτε τρόπο και υπό οποιανδήποτε νομική μορφή συμμετοχή σε οποιεσδήποτε συναφείς παρόμοιες ή όμοιες επιχειρήσεις, οι οποίες λειτουργούν ατομικά ή υπό εταιρική μορφή που έχουν ήδη συσταθεί ή πρόκειται να συσταθούν είτε απ’ αυτήν είτε από άλλα πρόσωπα με όμοιους ή συναφείς με αυτούς που αναφέρονται στο παρόν άρθρο σκοπούς. Η Διοίκηση εκτιμά ότι η νέα δραστηριότητα της εταιρίας δεν θα επηρεάσει άμεσα και σημαντικά τον κύκλο εργασιών της και την οικονομική της κατάσταση.


Eπιστροφή...

Τελευταία Aποτελέσματα

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2018

Εξυπηρέτηση Μετόχων

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες