Δελτία τύπου 2012

ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε 2006

Print

Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29-6-2012

29.06.2012

νακοινώνεται ότι κατά την Τακτική  Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας που συνήλθε την 29 Ιουνίου 2012, στην έδρα της εταιρίας (Λυκοβρύσεως 7, Μεταμόρφωση Αττικής, 144 52) και ώρα 12:00μμ  παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν 5 μέτοχοι, κάτοχοι 20.095.347 μετοχών σε σύνολο μετοχών 28.580.100, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 70,31 % του μετοχικού κεφαλαίου. Οι αποφάσεις που λήφθηκαν ομόφωνα και παμψηφεί είναι οι κάτωθι :  1. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 01/01/2011 - 31/12/2011, καθώς και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.  2. Εγκρίθηκε συνολικό μέρισμα για τη χρήση 2011 ποσού Ευρώ 0.020 ανά μετοχή. Το εν λόγω ποσό υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 25% επί των μερισμάτων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 14 του ν.3943/2011. Επομένως το καθαρό πληρωτέο μέρισμα ανέρχεται σε ευρώ 0,015. Δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος βάσει του κανόνα προσδιορισμού δικαιούχων (record date) είναι οι εγγεγραμμένοι στο Σ.Α.Τ. επενδυτές κατά την Τετάρτη 22 Αυγούστου 2012 (αποκοπή Δευτέρα  20 Αυγούστου  2012, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης).
Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 28 Αυγούστου  2012.
Επίσης ο πρόεδρος προτείνει την διανομή μέρους του αποθεματικού από το λογαριασμού της έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο ποσού 1.429.005 ευρώ στους μετόχους που αντιστοιχεί 0,05 ευρώ ανά μετοχή .Η απόφαση αυτή θα επικυρωθεί με Έκτακτη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται από τον 2190/1920.Η διανομή αυτή θα ολοκληρωθεί έως 31/12/2012.  3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 2011 4. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, της ελεγκτικής εταιρίας Grant Thornton ΑΕ. Α.Μ. ΣΟΕΛ 127, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 01/01/2012 - 31/12/2012 και καθορισμός της αμοιβής τους.  5. Έγκριση για την  παροχή αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ 1του Κ.Ν 2190/1920, προς τα μέλη του Δ.Σ. όπως συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια και διαχειριστικά όργανα άλλων εταιρειών που επιδιώκουν ανταγωνιστικούς ή μη με την εταιρεία σκοπούς.


Eπιστροφή...

Τελευταία Aποτελέσματα

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2018

Εξυπηρέτηση Μετόχων

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες