Δελτία Τύπου.

ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε 2006

Print

Ανακοίνωση για την πώληση ιδίων μετοχών

02.05.2018

IKTIΝΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι την 30/4/2018 προέβη σε πώληση 50.000 ιδίων μετοχών, ήτοι ποσοστό 0,1749% του μετοχικού της κεφαλαίου, με τιμή πώλησης 4,1605 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία  208.025 ευρώ. Οι συγκεκριμένες μετοχές είχαν αγορασθεί σε εκτέλεση της από  28/5/2015 απόφασης της αντίστοιχων  Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, με μέση τιμή κτήσης 0,788 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία 39.412,79 ευρώ. Η εταιρία κατέχει πλέον 113.979 ίδιες μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,398% του μετοχικού της κεφαλαίου.


Eπιστροφή...

Τελευταία Aποτελέσματα

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2018

Εξυπηρέτηση Μετόχων

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες