Δελτία Τύπου.

ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε 2006

Print

Ανακοίνωση πώλησης ιδίων μετοχών

14.03.2018

H IKTIΝΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι την 13/3/2018 προέβη σε πώληση 100.000 ιδίων μετοχών, ήτοι ποσοστό 0,3498% του μετοχικού της κεφαλαίου, με τιμή πώλησης 2,86 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία  286.000 ευρώ. Οι συγκεκριμένες μετοχές είχαν αγορασθεί σε εκτέλεση των από  29/4/2014 & 28/5/2015 αποφάσεων των αντίστοιχων  Εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων, με μέση τιμή κτήσης 1,050 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία 105.037,24 ευρώ. Η εταιρία κατέχει πλέον 213.979 ίδιες μετοχές ήτοι ποσοστό 0,748 % του μετοχικού της κεφαλαίο.


Eπιστροφή...

Τελευταία Aποτελέσματα

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2018

Εξυπηρέτηση Μετόχων

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες