Δελτία Τύπου.

ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε 2006

Print

Ανακοίνωση πώλησης ιδίων μετοχών

21.03.2018

H IKTIΝΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι την 20/3/2018 προέβη σε πώληση 50.000 ιδίων μετοχών, ήτοι ποσοστό 0,1749% του μετοχικού της κεφαλαίου, με τιμή πώλησης 3,20 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία  160.000 ευρώ. Οι συγκεκριμένες μετοχές είχαν αγορασθεί σε εκτέλεση της από  28/5/2015 απόφασης της  Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, με μέση τιμή κτήσης 1,043 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία 52.148,01 ευρώ. Η εταιρία κατέχει πλέον 163.979 ίδιες μετοχές ήτοι ποσοστό 0,573 % του μετοχικού της κεφαλαίου


Eπιστροφή...

Τελευταία Aποτελέσματα

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2018

Εξυπηρέτηση Μετόχων

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες