Δελτία Τύπου.

ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε 2006

Print

Αγορά Ιδίων μετοχών

21.12.2018

H Εταιρεία IΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ανακοινώνει ότι, βάσει των σχετικών αποφάσεων της Έκτακτης  Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της  09.11.2018, προέβη μέσω του μέλους του Χ.Α. EUROXX Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. σε αγορά ιδίων μετοχών.  Στις 18.12.2018 η Εταιρεία αγόρασε με μέση τιμή κτήσης 4,25  ευρώ ανά μετοχή,  1.000 μετοχές αξίας ευρώ 4.250


Eπιστροφή...

Τελευταία Aποτελέσματα

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2018

Εξυπηρέτηση Μετόχων

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες