Δελτία Τύπου.

ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε 2006

Print

Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

03.05.2018

Ανακοινώνεται ότι κατά την Τακτική  Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας που συνήλθε την 3 Μαϊου  2018, στην έδρα της εταιρίας (Λυκοβρύσεως 7, Μεταμόρφωση Αττικής, 144 52) και ώρα 12:00μμ  παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν μέτοχοι, κάτοχοι 22.330.702  μετοχών σε σύνολο μετοχών 28.580.100, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 78,13 % του μετοχικού κεφαλαίου.  Οι αποφάσεις που λήφθηκαν είναι οι κάτωθι :  

 

1. Επί του πρώτου θέματος , εγκρίθηκαν οι  οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 01/01/2017 - 31/12/2017, καθώς και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.  (Υπέρ 100 % των παρισταμένων- Κατά 0%)

 

 

2. Επί του δεύτερου θέματος εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος ποσού 0,069720836 ευρώ ανά μετοχή. Από το εν λόγω ποσό παρακρατείται ο αναλογούν φόρος ποσοστού 15%, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 44 παρ.4 του ν. 4389/2016 και συνεπώς το συνολικό καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος ανά μετοχή, θα ανέλθει σε 0,059262711 Ευρώ.
Η εταιρία κατέχει ίδιες μετοχές και σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, το μέρισμα που αντιστοιχεί στις 113.979 μετοχές που κατέχει η Εταιρεία προσαυξάνει το μέρισμα των λοιπών μετοχών και συνεπώς το συνολικό μεικτό ποσό ανά μετοχή θα ανέλθει σε 0,07 ευρώ και το καθαρό σε 0,0595 ευρώ ανά μετοχή.

Η αποκοπή θα γίνει την Δευτέρα 14-5-2018, δικαιούχοι του μερίσματος (record date) είναι οι κάτοχοι μετοχών στην λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών την Τρίτη 15-5-2018 .Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής ορίζεται η Παρασκευή 18-5-2018 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της τράπεζας ALPHA ως ακολούθως:- 

 

-Μέσω των Χειριστών Σ.Α.Τ., για τους επενδυτές που έχουν εξουσιοδοτήσει τους Χειριστές τους για την είσπραξη.- Μέσω του Δικτύου των καταστημάτων της Τράπεζας ALPHA για όσους εκ των μετόχων έχουν ζητήσει εξαίρεση από τον χειριστή τους στο Σ.Α.Τ. ή έχουν τις μετοχές τους στον ειδικό λογαριασμό της Μερίδας τους.  - -Με κατάθεση στο Διεθνή Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού (IBAN), όπου ο επενδυτής έχει δηλώσει ότι επιθυμεί να εισπράττει τα διανεμόμενα ποσά σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ. και την υπ' αριθμ. 6 απόφαση του Δ.Σ. της ATHEXCSD, όπως ισχύουν, για τους επενδυτές που δεν επιθυμούν να τα εισπράττουν μέσω των Χειριστών τους. Αφορά μόνο επενδυτές που έχουν δηλώσει ΙΒΑΝ στην πληρώτρια Τράπεζα.

- Για όσους εκ των μετόχων  δεν καταστεί δυνατή η πίστωση μέσω IBAN τότε θα είναι δυνατή η είσπραξη του μερίσματος μέσω του Δικτύου των καταστημάτων της Τράπεζας ALPHA, με την επίδειξη του δελτίου ταυτότητας και την προσκόμιση της εκτύπωσης των στοιχείων Σ.Α.Τ. ή σε νόμιμα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα με την προσκόμιση θεωρημένης για το γνήσιο της υπογραφής του δικαιούχου Μετόχου εξουσιοδοτήσεως.  (Υπέρ 100 % των παρισταμένων- Κατά 0%)

 

 

3. Επί του τρίτου θέματος η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 2017. (Υπέρ 100 % των παρισταμένων- Κατά 0%)

 

 

4. Επί του τετάρτου  θέματος η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, της ελεγκτικής εταιρίας Grant Thornton για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 01/01/2018 - 31/12/2018. Συγκεκριμένα, εξελέγη ως Τακτικός Ελεγκτής ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ο κ. Ιωάννου Νικόλαος του Βασιλείου  με  Α.Μ  ΣΟΕΛ  29301 και ως Αναπληρωματικός Ελεγκτής ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, κ. Μανόλης Μιχαλιός του Γεώργιος  με  Α.Μ  ΣΟΕΛ  25131. (Υπέρ 99,99 % των παρισταμένων- Κατά 0,01%)

 

 

5. Επί του πέμπτου  θέματος η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την  παροχή αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ 1του Κ.Ν 2190/1920, προς τα μέλη του Δ.Σ. όπως συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια και διαχειριστικά όργανα άλλων εταιρειών που επιδιώκου ανταγωνιστικούς ή μη με την εταιρεία σκοπούς. (Υπέρ 99,98 % των παρισταμένων- Κατά 0,02%)

 

 

6. Επί του έκτου θέματος,  η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις αμοιβές που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτελεστικών και μη, κατά την διάρκεια της χρήσης 2017 και την προέγκριση των αμοιβών και λοιπών παροχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2018. (Υπέρ 99,99 % των παρισταμένων- Κατά 0,01%)

 

 

7. Επί του εβδόμου θέματος,  η Γενική Συνέλευση, ενέκρινε την παροχή εγγυήσεων δια της εκδόσεως των εγγυητικών επιστολών σε θυγατρικές εταιρίες. (Υπέρ 100 % των παρισταμένων- Κατά 0%)

 

 

8. Λοιπές ανακοινώσεις

Τα αποτελέσματα για τη χρήση του 2017 διαμορφώθηκαν ως εξής:

 1. O κύκλος εργασιών ανήλθε σε ευρώ 47,6 εκατ. ενώ το αντίστοιχο ποσό κατά  τη Χρήση του 2016 ανερχόταν σε  ευρώ 31,7 εκατ. Σημειώθηκε δηλαδή αύξηση κατά ευρώ 15,9 εκατ. και σε ποσοστό 50,07%. Οι εξαγωγές  αποτελούν το 95,15% του κύκλου εργασιών της χρήσης ενώ πλέον το ποσοστό των εξαγωγών έχει σταθεροποιηθεί σε ποσοστά άνω του 90% του κύκλου εργασιών.

 2. Tο μικτό κέρδος ανήλθε σε ευρώ 28,1 εκατ. ενώ το αντίστοιχο  ποσό κατά τη Χρήση του 2016 ανερχόταν σε ευρώ 13,8 εκατ. Σημειώθηκε δηλαδή αύξηση κατά ευρώ 14,3 εκατ. και σε ποσοστό 103,96%.

 3. Tα Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων  (EBITDA), ανήλθαν σε 19 εκατ. ευρώ ενώ το αντίστοιχο  ποσό κατά τη χρήση του 2016 ανερχόταν σε  7,5 εκατ., παρουσιάζοντας αύξηση κατά 11,6 εκατ. ευρώ και σε ποσοστό 154,83%.

 4. Tα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 14,9 εκατ. ευρώ ενώ το αντίστοιχο  ποσό κατά τη Χρήση του 2016 ανερχόταν σε 1,4 εκατ. ευρώ. Σημειώθηκε δηλαδή αύξηση κατά 13,5 εκατ. ευρώ και σε ποσοστό 957,57%.

 5.   καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 10,2 εκατ. ευρώ ενώ το αντίστοιχο  ποσό κατά τη Χρήση του 2016 ανερχόταν σε  0,1 εκατ. ευρώ. Σημειώθηκε δηλαδή αύξηση κατά 10,1 εκατ. ευρώ και σε ποσοστό 9.215,56%.

 6. Έχει γίνει απομείωση της αξίας συμμετοχής στην ΙΔΕΗ κατά 2 εκατ. ευρώ για το 2017,  ενώ για το 2016 η απομείωση ανήλθε σε 4 εκατ. ευρώ.

 7. Οι δανειακές υποχρεώσεις κατά την χρήση του 2017 ανήλθαν 12,23 εκατ. ενώ για τη χρήση του 2016 ήταν 13,78 εκατ. δηλ. μειώθηκαν κατά 1,55 εκατ. ευρώ.

  Οι προοπτικές για το 2018 είναι πολύ καλές, η εταιρία συνεχίζει τον ίδιο δυναμικό ρυθμό ανάπτυξης (σαν αποτελέσματα της αύξησης της παραγωγής και της αξιοποίησης του ορυκτού πλούτου, ογκομάρμαρα), με αποτέλεσμα την αύξηση των πωλήσεων.

  Κατά το τρίμηνο 1/1/-31/3/18 πέτυχε τα ακόλουθα :

  α) Πωλήσεις 11,7 εκατ. Ευρώ έναντι 6,6 εκατ. Ευρώ το 2016 (αύξηση 78%).

  β) Το ΕΒΙΤΑ διαμορφώθηκε στο 2,9 εκατ. Ευρώ έναντι 1,4 εκατ. Ευρώ το 2016 (αύξηση 106%).

  Οι προοπτικές είναι ακόμη πιο ευοίωνες μετά την αγορά του εργοστασίου στη ΒΙΠΕ Δράμας και την αναμενόμενη πλήρη λειτουργία του στο δεύτερο εξάμηνο του 2018. Το συνολικό ύψος της επένδυσης θα ανέλθει στα 10 εκατ. από τα οποία τα 7 εκατ. θα υπαχθούν στον αναπτυξιακό νόμο 4399/2016 και θα αποδώσει στη εταιρία περίπου 2,1 εκατ. ευρώ με την μορφή φοροαπαλλαγής. Η επένδυση του εργοστασίου στη ΒΙΠΕ αναμένεται να προσθέσει στον κύκλο εργασιών για το 2018 περίπου 7 εκατ. ευρώ.  

Η εταιρία στις 30/3/2018 εξαγόρασε το 79,656 % της εταιρίας Latirus Ltd από την εταιρία DolphinCi Thirteen Ltd, έναντι τιμήματος 14 εκατ. ευρώ. Η ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ κατείχε ήδη ποσοστό 20,344% και μετά την εξαγορά κατέχει το 100% της κυπριακής εταιρίας Latirus Ltd.


Eπιστροφή...

Τελευταία Aποτελέσματα

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2018

Εξυπηρέτηση Μετόχων

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες