Δελτία Τύπου.

ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε 2006

Print

Γνωστοποίηση απόφασης για την πώληση ιδίων μετοχών

02.01.2018

H IKTIΝΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι την 29/12/2017 προέβη σε πώληση 23.800 ιδίων μετοχών, ήτοι ποσοστό 0,0832% του μετοχικού της κεφαλαίου, με τιμή πώλησης 2,24 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία 53.312,00  ευρώ. Οι συγκεκριμένες μετοχές είχαν αγορασθεί σε εκτέλεση της από 29/4/2014 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων με μέση τιμή κτήσης 1,239 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία 29.491,05 ευρώ. Η εταιρία κατέχει πλέον 303.953 ίδιες μετοχές ήτοι ποσοστό 1,063% του μετοχικού της κεφαλαίου.


Eπιστροφή...

Τελευταία Aποτελέσματα

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2018

Εξυπηρέτηση Μετόχων

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες